Sự ra đời của NPS xuất phát từ chủ trương của Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) về việc chuyển đổi mô hình sửa chữa phân tán nhỏ lẻ từng nhà máy sang tập trung nguồn lực, chuyên môn hóa trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị, phù hợp với quy mô phát triển nguồn nhiệt điện, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển cho loại hình dịch vụ kỹ thuật đặc thù này.