Favicon Evnnps 256

Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 09/4/2017 tại Phả Lại, Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Với chủ đề “Đổi mới – Tự tin – Đồng phát triển. Công bằng – Sáng tạo – Hướng tương lai”.

Đại hội có sự tham gia của toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 5 triệu cổ phần phổ thông có quyền dự họp.
Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Văn Tính – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với kết quả doanh thu đạt được 229 tỷ đồng. Kế hoạch SXKD 2017 với mục tiêu doanh thu 274 tỷ đồng.

Dai Hoi Co Dong 2017

Đại hội đồng cổ đông công ty NPS năm 2017

Đại hội đã bầu ra HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Hội đồng quản trị đã họp phiên họp đầu tiên với các định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển EVNNPS ổn định, bền vững. Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc.
Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí 100% các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông NPS đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon Evnnps 256
Menu