Công nghệ hàn tig
Hàn TIG (Tungsten inert gas) hay hàn hồ quang điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ ( Gas tungsten arc welding -GTAW) là quá trình hàn nóng chảy, trong đó nguồn nhiệt điện cung
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Luật đấu thầu
Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu' trách nhiệm của các bên liên quan về đấu thầu.
             1 of 1