Danh sách cổ đông sáng lập
Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Dịch Vụ Sửa Chữa Nhiệt Điện Miền Bắc kèm theo GCN DKDN số 0800383471 do phòng DKDD-Sở KH và DT tỉnh Hải Dương cấp ngày 14/12/2011 - Đăng ký thay đổi lần thứ 6.
             1 of 1