Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sở hữu.

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sở hữu được tổ chức vào ngày 17/02/2017 như sau:
- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
- Tên tổ chức
phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.500.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 46 NĐT. Trong đó:
+ Tổ chức: 1
+ Cá nhân: 45
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 11.906.500 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:
46 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 11.906.500 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 2.000.000 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 25.600 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 12.800 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 25.600 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 23.600 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 24.000 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 4 NĐT. Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 3 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.500.000 cổ phần   

                                                                                                        Theo thông báo của Sở GDCK Hà Nội