NPS Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp
Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đối với các doanh nghiệp lại càng quan trọng, những năm qua, Đảng bộ Cty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc đã chỉ đạo sát sao công tác này. Đảng bộ luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm lo công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển đúng hướng.