Luật đấu thầu
Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu' trách nhiệm của các bên liên quan về đấu thầu.
Quốc hội

Quốc hội
Luật đấu thầu ( 29 )